آزمون ICDL

به مجموعه ای از عناصر قابل لمس و فیزیکی و مدار های الکترونیکی ... می گویند.
کامپیوتر های شخصی جز کدام دسته از کامپیوتر ها می باشند.
محتوای کدام یک از حافظه های زیر با قطع جریان برق پاک می شود؟!
جهت کپی کردن متن انتخاب شده به حافظه موقت, کدام یک از کلیدهای ترکیبی زیر استفاده می شود ؟
برای درج شماره صفحات از کدام گزینه استفاده می شود؟
نام پیش فرض سند خالی برنامه واژه پرداز Word چیست ؟
برای ایجاد یک صفحه جدید در برنامه word کافی است کلید ........... را فشار دهیم.
کدام یک از گزینه های زیر برای اضافه کردن سرصفحه (header) و پا صفحه (footer) به کار می رود؟
برای چاپ متن انتخاب شده کدام مورد از پنجره Print (چاپ) را انتخاب می کنیم ؟
برای رسم نمودار کلید میان بر کدام است (در نرم افزار اکسل)؟
کدام سربرگ برای درج جدول استفاده می شود؟
کدام تابع برای به دست آوردن میانگین اعداد به کار می رود؟
فایل های مربوط به برنامه Excel با چه فرمتی ذخیره می شوند؟
برای تولید یک اسلاید جدید از چه گزینه ای و کدام سربرگ استفاده می کنیم؟
برای درج یک عکس جدید دراسلاید از چه گزینه ای که در کدام سربرگ قرار گرفته استفاده می کنیم؟
چه مقداری را به نوع Currency نسبت میدهند؟
IT مخفف ............................ ؟
کوچکترین واحد شمارش حافظه در کامپیوتر ........... است .
فرمان undo چه کاربردي دارد؟
اطلاعات حافظه ROM با خاموش شدن کامپیوتر ...
Taskbar در ویندوز شامل کدامیک از موارد زیر است؟
براي اینکه کاربر بتواند در مورد یک فیلد همزمان 2 گزینه را انتخاب کند، کدام عنصر مناسب است:
نام فایل شروع کار windows چیست؟
کدام گزینه یک واحد خروجی نیست؟
کدامیک از بخشهاي CPU، واحد محاسبه و منطق نامیده میشود؟
براي تغییر متن صفحات web، به کدام بخش باید مراجعه کرد؟
کدام یک از موارد زیر به معنی ایجاد تغییرات در محتواي یک فایل است
کدام یک از موارد زیر برنامه ي کامپیوتري است که اطلاعات را در ردیف و ستونی از سـلول هـا سـازمان دهـی میکند؟
در پاورپوینت، منظور از Handout چیست ؟
کدام مورد شباهت تلویزیون و مانیتور را بیان میکند؟
.... به کوچکترین جز اطلاعاتی در پایگاه داده گفته می شود؟
به ارتباطات بین جداول در پایگاه داده چه گفته می شود؟
به طور پیش فرض در یک کارپوشه جدید چند کاربرگ وجود دارد؟
کدام میانبر ذخیره کارپوشه با نام جدید است
انتخاب کدام گزینه کامپیوتر را به حالت نیمه خاموش می برد و مصرف برق را به حداقل می رساند؟
کدام یک از گزینه های زیر معرف یک سایت نظامی است؟